GULF ทุ่ม “หมื่นล้าน” ซื้อหุ้นTHCOM 100% หวังต่อยอดสู่ธุรกิจ New Space

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

GULF ทุ่ม 1.08 หมื่นล้าน ซื้อหุ้น THCOM 41.13% จาก INTUCH -ทำเทนเดอร์ อีก58.87% ในราคาเดียวกันที่ 9.92 บาท/หุ้น เพื่อลงทุนธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคมของประเทศ -มีโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่เติบโตในอนาคต ด้านINTUCH เตรียมนำเงิน 4.47 พันล้านจ่ายปันผล

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2565 อนุมัติให้บริษัทฯ และหรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเชอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมเรียกว่า(“กลุ่มบริษัทฯ”)

เข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือTHCOM จากบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น คิดเป็น 41.13% ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM ในราคาหุ้นละ 9.92 บาท มูลค่ารวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท โดยจะชำระเป็นเงินสด

ทั้งนี้การเข้าซื้อหุ้นTHCOM จาก INTUCH จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้น หรือได้รับการยกเว้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1ของปี 2566

โดยภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญ THCOM 41.13%จาก INTUCH ดังกล่าวข้างต้นเสร็จสิ้น กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดของ THCOM โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์(เทนเดอร์)ทั้งหมดของ THCOM จำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.87 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ THCOM)

ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อหุ้นสามัญ THCOM จาก INTUCH คือ ราคาหุ้นละ 9.92 บาท โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,400.69 ล้านบาท และ/หรือการซื้อหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯในราคาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือราคาอื่นใด และ/หรือวิธีอื่นใด

ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมจะอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยกลุ่มบริษัทฯ อาจทำการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือวิธีอื่นใดดังกล่าวในช่วงเวลาหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ THCOM เสร็จสิ้น

สำหรับการซื้อหุ้นTHCOM รวมการทำคำเสนอซื้อ จะใช้เงินลงทุนมูลค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 10,873.33 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าว มีความน่าสนใจและเหมาะสมกับบริษัทฯ ในหลายมิติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การเติบโต และเพิ่ม ศักยภาพการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

▪ เป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้หลายรูปแบบอย่าง ต่อเนื่อง

▪ เป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ ไม่ได้อิงรายได้จากภายในประเทศ (Local based) เพียง อย่างเดียว

▪ มีโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต

สำหรับแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ เงินทุนที่ใช้สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นนั้นจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และ/หรือวงเงินสินเชื่อจาก สถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่น ๆ

นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการผู้อำนวยการ INTUCH ระบุ เตรียมจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 ม.ค.2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้นไทยคม สัดส่วน 41.13% ให้ GULF
สำหรับเงินที่ได้จาการขายหุ้นTHCOM บริษัทจะพิจารณามาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของINTUCH